REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ PRZEZ Natural Brands Sp. z o.o.

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1)   Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez firmę Natural Brands Sp. z o.o. z siedzibą w Markach, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5C wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki, REGON: 368267956, NIP: 5252722764, KRS: 0000694108.

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 18 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000).

2)   Natural Brands Sp. z o.o. zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

3)   Klient zobowiązuje się do korzystania z Serwisu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.

4)   Klient korzystający z usług Natural Brands Sp. z o.o. zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

5)   Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez Natural Brands Sp. z o.o. danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Natural Brands Sp. z o.o. określa „Polityka prywatności”.

6)   Wszelkie ceny podane na stronie Serwisu internetowego podawane są w polskich złotych (PLN), są cenami brutto zawierającymi wszystkie niezbędne składniki.

 

§2 DEFINICJE

 

Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.fitly.pl (dawniej SPORTFOOD.PL), umożliwiający zakup produktów Natural Brands Sp. z o.o. drogą elektroniczną.

Usługa – usługi elektroniczne świadczone przez Natural Brands Sp. z o.o. za pośrednictwem Serwisu internetowego, polegające na przygotowaniu i dostarczaniu przez Natural Brands Sp. z o.o. napojów w postaci soków, kombuchy i zup z warzyw, owoców oraz ziół, a także wody kokosowej (dalej Napoje).

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną, zawierająca umowę ze Natural Brands Sp. z o.o..

Umowa – umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Natural Brands Sp. z o.o. za pomocą Sklepu internetowego, której przedmiotem jest zamówienie przez Klienta Usługi.

Konto klienta – zbiór informacji o Kliencie (w tym danych adresowych Klienta oraz historii jego zamówień) znajdujący się w systemie teleinformatycznym Natural Brands Sp. z o.o..

Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający dokonanie zamówienia.

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta klienta.

Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Diety sokowe  - Niezależnie od oferowanego celu dieta sokowa ma pomóc przede wszystkich w oczyszczeniu (ang. detox). 

Diety sokowe to też doskonały wstęp do dłuższej diety odchudzającej. Pomogą zrzucić niepotrzebne kilogramy, a przy okazji wprowadzą warzywa i owoce do Twojego jadłospisu w postaci pysznych soków i smoothiesów. Rezultat diety taki jak oczyszczenie, wzmocnienie odporności, redukcja wagi, płaski brzuch czy zastrzyk energii jest głównie uzależniony od aktualnego stanu organizmu i indywidualnej kondycji ciała. Samo skorzystanie z pakietu nie gwarantuje osiągnięcia żadnego z tych celów: redukcja wagi, oczyszczenie, wzmocnienie odporności. Jednocześnie ewentualne efekty uboczne wynikające z indywidualnych reakcji na ten rodzaj diety mogą być nie przewidziane, dlatego w razie wątpliwości zalecamy konsultację z lekarzem przed rozpoczęciem diety.

 

§3 REJESTRACJA W SERWISIE

 

1)   Konto klienta w Sklepie internetowym może posiadać wyłącznie Klient, który dokonał poprawnej rejestracji.

2)   Rejestracja odbywa się poprzez prawidłowe wypełnienie i przesłanie Natural Brands Sp. z o.o. Formularza rejestracji. W trakcie rejestracji Klient podaje adres poczty elektronicznej (e-mail) służący do kontaktu ze Natural Brands Sp. z o.o., oraz ustala hasło, które umożliwia dostęp do Konta klienta.

3)   Aktywacja Konta klienta następuje po dokonaniu przez Klienta potwierdzenia rejestracji zgodnie z instrukcją zawartą w wiadomości przesłanej przez Natural Brands Sp. z o.o. na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas rejestracji.

4)   Klient upoważniony jest do posiadania wyłącznie jednego Konta klienta.

5)   Klient zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z własnego Konta klienta.

6)   Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy oraz nieprzekazywania osobom trzecim danych umożliwiających dostęp do jego Konta klienta.

7)    Klient zobowiązany jest do posługiwania się w Sklepie internetowym jedynie danymi dotyczącymi jego osoby i zgodnymi ze stanem faktycznym, a w przypadku zmiany danych zobowiązany jest do dokonania ich aktualizacji w Sklepie.

 

§4 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

1) Przedmiotem zamówienia (dalej Zamówienie) są Usługi w wybranych przez Klienta wariantach smakowych oraz we wskazanej przez Klienta ilości z zastrzeżeniem minimalnej ilości zamówienia 3 butelki Napojów oraz możliwość wyboru ich smaków z udostępnionych przez Natural Brands Sp. z o.o. w Sklepie Internetowym www.fitly.pl w następującej konfiguracji:

- przy zakupie pojedynczych Napojów Klient ma dowolność wyboru ich ilości (minimum 3) i smaków z dostępnych dla indywidualnych Zamówień;

- przy zakupie przygotowanych przez Natural Brands Sp. z o.o. diet składających się z Napojów (dalej Dieta) Klient ma dowolność wyboru pakietu z zastrzeżeniem, że poszczególne smaki w ramach pakietu ustalone są przez Natural Brands Sp. z o.o. i udostępnione dla Klienta w postaci pakietu Napojów.
W przypadku wystąpienia niezgodności smaków z dostarczoną instrukcją, Klient powinien niezwłocznie poinformować o tym Sklep, wysyłając wiadomość na adres mailowym: kontakt@fitly.pl. Jednocześnie informujemy, że smaki soków, w wyjątkowych okolicznościach, mogą różnić się od tych w instrukcji.

2) Napoje dostarczane są w szczelnie zamkniętych plastikowych butelkach i kubeczkach, które następnie pakowane są do zbiorczych opakowań kartonowych. Butelki i kubeczki są dodatkowo owinięte folią izolacyjną, która zapewnia dostawę napojów w warunkach zgodnych z ich prawidłowym przechowywaniem. Butelki opatrzone są nalepkami zawierającymi informacje o dacie wyprodukowania Napoju i dacie przydatności do spożycia Napoju. Ceny poszczególnych Napojów, w określonych wariantach smakowych, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia przedstawione są w Sklepie Internetowym.

3) Diety Natural Brands Sp. z o.o. zaprojektowane są tak, żeby Klient rozpoczął je w kolejnym dniu po dostawie.

4) Data przydatności produktu jest ważna tylko i wyłącznie dla produktów przechowywanych w temperaturze chłodniczej. Ze względu na brak konserwantów każdy produkt wystawiony na działanie temperatury powyżej 6°C może sfermentować i zwiększyć swoją objętość. Soki oraz shoty mają minimum 4-dniową datę ważności od momentu dostawy. Data umieszczona jest w górnej części butelki. Natural Brands Sp. z o.o. nie odpowiada za straty i zniszczenia spowodowane w wyniku przechowywania Napojów w sposób niezgodny z zaleceniami.

5) Z uwagi na sezonowość dostępnych surowców, sklep zastrzega sobie możliwość wymiany soków, shotów, zup, deserów, kombuchy.

6) Klient może w zamówieniu podać dodatkowo dane potrzebne do wystawienia faktury VAT.
- Klient akceptując regulamin, zgadza się na wystawienie faktury i przesłanie dokumentu drogą elektroniczną.
- Faktura elektroniczna może być kontrahentowi przesłana lub udostępniona. Przesłana może zostać za pomocą poczty elektronicznej, tzn. poprzez e-maile. Jeśli jednak mowa o udostępnianiu faktur elektronicznych należy to rozumieć jako możliwość pobrania faktury na komputer po zalogowaniu się do zdalnego, administrowanego przez sprzedawcę systemu, który umożliwia także jej wydruk.
- Aby zamówienie w sklepie internetowym mogło być skutecznie zrealizowane, klient będzie każdorazowo zobowiązany do zaakceptowania udostępnianego przez spółkę regulaminu sklepu. Poprzez akceptację postanowień zawartych w regulaminie, klient będzie m.in. zgłaszał żądanie wystawiania faktury dokumentującej daną sprzedaż (zgodnie z art. 106b ust. 3 ustawy o VAT) oraz wyrażał zgodę na otrzymywanie żądanej faktury w postaci elektronicznej. Faktura w postaci elektronicznej będzie przesyłana klientowi w sposób przewidziany regulaminem, np. na wskazany przez klienta adres e-mail, udostępniona pod linkiem umożliwiającym jej pobranie na urządzenie klienta lub udostępniona na osobistym koncie klienta prowadzonym w ramach korzystania ze sklepu internetowego. Bez zaakceptowania regulaminu klient nie będzie miał możliwości dokonania zakupów w sklepie Internetowym.

§5 ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 

1) Złożenie Zamówienia Usług następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez Klienta w jeden z poniższych sposobów:

- dla Klientów indywidualnych: Zamówienie przez Sklep Internetowy www.fitly.pl;

- dla Klientów korporacyjnych: Zamówienie przygotowane jest po uprzednim wysłaniu zgłoszenia przez firmę na adres: kontakt@fitly.pl lub poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie www.fitly.pl.

 2) Zamówienie uważane jest za złożone z chwilą wysłania do Klienta potwierdzenia jego otrzymania za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, zawierającego: dane Klienta, numer Zamówienia, wybrany rodzaj i ilość Usług, adres dostawy i termin dostawy oraz inne istotne dla danego Zamówienia informacje. 

3) Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania zamówienia, Klient zobowiązany jest poinformować Usługodawcę o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.

4) Natural Brands Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skład Napojów w odniesieniu do alergii pokarmowych i innych chorób oraz dolegliwości Klienta wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów, o czym Klient nie poinformował Natural Brands Sp. z o.o. podczas składania Zamówienia. 

5) Przyjęcie i zrealizowanie Zamówienia - również z uwzględnieniem informacji, o których mowa w ust. 3 - nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności przez Natural Brands Sp. z o.o. za ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników, w szczególności z powodu braku wiedzy o pozostałych przyjmowanych przez klienta płynach i posiłkach.

6) Natural Brands Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji zamówień w następujących przypadkach:

- złożenia zamówienia w sposób nieprawidłowy, uniemożliwiający jego realizację;

- bezskuteczności uzgodnienia z Klientem miejsca i terminu dostawy Produktu;

- braku dokonania płatności za zakupioną Usługę;

- rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.

7) Natural Brands Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do ustalenia z Klientem nowego terminu realizacji zamówienia w przypadku, gdy realizacja zamówienia w pierwotnym terminie jest niemożliwa ze względu na przyczyny niezależne od Natural Brands Sp. z o.o., a których usunięcie nie jest możliwe.

8) Jeżeli klient wprowadzi błędny adres dostawy (lub niepełny adres dostawy), a paczka zostanie wysłana i nie zostanie doręczona na czas, to Natural Brands Sp. z o.o. nie ponosi za to odpowiedzialności. W sytuacji gdy paczka nie zostanie dostarczona i wróci do nadawcy, Natural Brands Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności. Soki świeże, które wysyła Natural Brands Sp. z o.o. i które wrócą do nadawcy zostaną zutylizowane.

9) Przed rozpoczęciem detoksu sokowego zapoznaj się z przeciwwskazaniami związanymi z niskokaloryczną dietą bądź skonsultuj się z lekarzem prowadzącym. Dieta sokowa jest przeznaczona tylko dla osób dorosłych i zdrowych.  

10) Detoksu sokowego nie powinny przeprowadzać kobiety w ciąży i w okresie laktacji, osoby starsze, przewlekłe chore lub uczulone na składniki soków. Firma Natural Brands Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwie przeprowadzony detoks sokowy. Firma Natural Brands Sp. z o.o. nie odpowiada za straty i zniszczenia spowodowane w wyniku niewłaściwego przechowywania naszych produktów w sposób niezgodny z zaleceniami.


§6 PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE

1) Klient zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie przed jego realizacją zgodnie z poniższymi wytycznymi:

- dla Klientów indywidualnych Natural Brands Sp. z o.o. umożliwia dokonania płatności jedynie za pośrednictwem udostępnionego przez Natural Brands Sp. z o.o. w Sklepie Internetowym systemu płatności elektronicznych, przy czym za dzień otrzymania płatności Natural Brands Sp. z o.o. uznaje dzień, w którym otrzymał potwierdzenie całości wpłaty od operatora systemu.

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Przelewy24, tpay, Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, Twisto.

Koszt wysyłki w wysokości 24,50 zł obowiązuje dla zamówień realizowanych na terenie Polski. Dla zamówień z zagranicznym adresem dostawy koszt transportu jest określany indywidualnie;

- dla Klientów korporacyjnych Natural Brands Sp. z o.o. umożliwia dokonanie płatności na dwa sposoby:

a)  za pośrednictwem udostępnionego przez Natural Brands Sp. z o.o. w Sklepie Internetowym systemu płatności elektronicznych, przy czym za dzień otrzymania płatności Natural Brands Sp. z o.o. uznaje dzień, w którym otrzymał potwierdzenie całości wpłaty od operatora systemu. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Przelewy24, tpay, Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, Twisto.

b)  przelewem bankowym na wskazany w potwierdzeniu Zamówienia rachunek bankowy o numerze: 61114020040000340282295841, przy czym za dzień otrzymania płatności Natural Brands Sp. z o.o. uznaje dzień, w którym kwota za całość złożonego Zamówienia wpłynęła na jego rachunek bankowy z zastrzeżeniem, że uznania na rachunku bankowym weryfikowane są każdego dnia roboczego o godz. 8.00. 

2) Zamówienia opłacone w dzień roboczy do godz. 8.00 będą wysyłane następnego dnia roboczego następującego po dacie zaksięgowania wpłaty za Zamówienie, pod warunkiem, że Klient nie wskaże późniejszego terminu wysyłki. 

3) Zamówienia opłacone w dzień roboczy po godz. 8.00 oraz w soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy, będą wysyłane pierwszego dnia roboczego następującego po dacie opłacenia Zamówienia. 

4) Natural Brands Sp. z o.o. podejmie wszelkie możliwe starania, aby Zamówienia, za które zaksięguje płatność po godz.8.00 zostały wysłane w miarę możliwości już następnego dnia roboczego z zastrzeżeniem, że ten termin nie jest gwarantowany. 

5) Natural Brands Sp. z o.o. realizuje tylko opłacone Zamówienia. 

 

§7 DOSTAWA

 

1) Dostawa Zamówienia odbywa się w terminie wskazanym przez Klienta, uwzględniającym maksymalny czas wysyłki 3 dni robocze od dnia złożenia zamówienia. 

2) Wysyłka Zamówień realizowana będzie od poniedziałku do czwartku, dostawa realizowana będzie od wtorku do piątku.

3) Dostawa Zamówień będzie realizowana przez wskazaną firmę kurierską lub kierowcę Natural Brands Sp. z o.o. na adres wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia.

4) W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia we wskazanym przez Klienta dniu dostawy spowodowane jakimikolwiek okolicznościami niezgłoszonymi przed godz. 8:00 dnia poprzedzającego wysyłkę, Zamówienie uważa się za skutecznie doręczone. W takim przypadku Klient nie jest uprawniony do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia z powodu krótkiego terminu przydatności do spożycia Napojów. Zgłoszenie nieobecności klient może zgłosić telefonicznie pod numerem +48 723 834 525 lub mailowo kontakt@fitly.pl

5) Po odebraniu paczki przez Klienta i stwierdzeniu niezgodności, klient zobowiązany jest, zgłosić niezgodność w trybie natychmiastowym do 24h od odebrania przesyłki na adres kontakt@fitly.pl lub reklamacje@fitly.pl. Opis niezgodności oraz załączone zdjęcia będą stanowiły podstawy do rozpoczęcia procesu reklamacji.

6) W sytuacji wystąpienia czynników niezależnych i nie wynikających z winy Natural Brands Sp. z o.o. (np. warunki atmosferyczne, decyzje służb państwowych, itp.), powodujących utrudnienie lub uniemożliwienie dostawy, Natural Brands Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Usługi, a Klientowi nie przysługuje możliwość reklamacji, rekompensaty ani odszkodowania.

7) W przypadku kradzieży paczki, która została dostarczona do Klienta Natural Brands Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Usługi. Klientowi nie przysługuje możliwość reklamacji, rekompensaty lub odszkodowania.

8) Koszty dostawy znajduje się w zakłądce Dostawa oraz w koszyku.

9) Dostawa na Sobotę jest możliwa tylko dla miasta Warszawa (weryfikacja odbywa się na podstawie kodu pocztowego). 

10) W szczególnych przypadkach, sklep może zrealizować zamówienie inną firmą kurierską niż tą, którą wybrał Klient.

11) W sytuacji, gdy kurier nie ma możliwości zostawienia przesyłki pod drzwiami klienta (np. brak kodu do domofonu, brak dostępu do korytarza w którym znajdują się drzwi klienta, brak dostępu na posesję, itp.), kurier upoważniony jest do skontaktowania się z klientem, przez domofon lub telefonicznie, nie zależnie od godziny dostawy.
W przypadku braku kontaktu, kurier dostarczy przesyłkę w miejscu znajdującym się najbliżej adresu dostawy, lub zwróci przesyłkę do nadawcy. W związku z powyższymi sytuacjami, firma Natural Brands Sp. z o.o. uznaje zamówienie za skutecznie doręczone. Klient nie jest uprawniony do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń z tytułu nieotrzymania zamówienia, lub pozostawienie paczki w miejscu innym niż przez niego wyznaczone.

12) Dostawa Zamówienia odbywa się w terminie wskazanym przez Klienta. Warunki dostaw znajdują się w zakładce Dostawa.

13) Zamówione produkty zostaną wysłane wyłącznie na wskazany adres dostawy, podany podczas składania zamówienia. Przekierowane przez klienta paczki (w firmie kurierskiej) na inny adres, inny termin lub w przypadku indywidualnych ustaleń z kurierem, Natural Brands Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niedostarczenia lub problemów z dostawą paczki.

14) Zamówienia dla aglomeracji Warszawskiej dotyczą zamówień dla kodów pocztowych od 00-001 do 05-999. 

 

§8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

1)   Natural Brands Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych (w szczególności przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie) lub działanie Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Natural Brands Sp. z o.o..

2)   Natural Brands Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Sklepu internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności Sklepu internetowego nie może naruszać praw Klienta.

3)   Natural Brands Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta klienta w przypadku naruszania przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, korzystania ze Sklepu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem lub z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Blokada Konta klienta następuje na okres jednego miesiąca.

4)   W przypadku gdy Klient po zablokowaniu Konta klienta w dalszym ciągu dokonuje wyżej opisanych naruszeń, Natural Brands Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta klienta.

5)   Blokada bądź usunięcie Konta klienta nie powoduje przerwania lub zawieszenia realizacji zamówienia.

 

§9 ZMIANY I ANULOWANIE

 

1) Klient uprawniony jest do zmiany Zamówienia w częściach dotyczących:

- terminu dostawy pod warunkiem, że realizacja Zamówienia nie rozpoczęła się - do godz.8:00 w dniu wysyłki;

- adresu dostawy pod warunkiem, że zgłoszenie miało miejsce przed wysłaniem Zamówienia (najpóźniej do godz. 8:00 w dniu wysyłki).

W sytuacji gdy klient chce zmodyfikować bądź anulować zamówienie, wymagane jest podanie numeru zamówienia.

2) Zmiany uważa się za dokonane w chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia wprowadzenia zmiany. 

3) Anulowanie Zamówienia przez Klienta jest możliwe na 24h przed rozpoczęciem realizacji zamówienia (tj. dzień przed wysyłką). Klient o anulowaniu lub zmianach zobowiązany jest poinformować Natural Brands Sp. z o.o. za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod odpowiednim adresem: kontakt@fitly.pl. 

4) Klientowi nie przysługuje prawo zwrotu należności za Zamówienie z tytułu jego częściowego lub całkowitego anulowania po rozpoczęciu realizacji Zamówienia.

5) W przypadku anulowania zamówienia przed rozpoczęciem jego realizacji przez Natural Brands Sp. z o.o., zwrot wpłaty nastąpi do 14 dni roboczych na konto bankowe podane przez klienta, na podstawie wypełnionych dokumentów (protokół zwrotu, potwierdzenie otrzymania faktury korygującej). Możliwość odstąpienia od umowy (lub części umowy) zawartej na odległość bez podania przyczyn gwarantują konsumentowi przepisy 27-34 ustawy o prawach konsumenta.

 

§10 REKLAMACJE

 

1)   W przypadku zaistnienia niezgodności w realizacji Zamówienia w porównaniu do Zamówienia złożonego lub z niniejszym Regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia w terminie 1 dnia kalendarzowego od dnia, w którym usługa nie została wykonana lub została wykonana nienależycie,  reklamacji (dalej „Reklamacja”). Reklamacja powinna zostać złożona drogą elektroniczną i wysłana na adres: kontakt@fitly.pl lub reklamacje@fitly.pl.  

2)   Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko Klienta, numer zamówienia, adres oraz dokładny opis i wskazanie okoliczności stanowiących podstawę reklamacji. Do reklamacji należy dołączyć dowód zakupu Usługi oraz zdjęcie reklamowanego produktu, który następnie powinien zostać w całości wylany przez Konsumenta.

3)   Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Reklamacji nie później niż w ciągu 2 dni roboczych następujących po wpłynięciu Reklamacji. Natural Brands Sp. z o.o. na rozpatrzenie reklamacji przewiduje maksymalnie 14 dni kalendarzowych od wysłania potwierdzenia otrzymania Reklamacji. 

4)   W przypadku uwzględnienia Reklamacji Natural Brands Sp. z o.o. poinformuje Klienta drogą elektroniczną o możliwościach rozwiązania sprawy. W przypadku nieuwzględniania Reklamacji Natural Brands Sp. z o.o. poinformuje Klienta o braku zasadności dla jej pozytywnego rozpatrzenia przedstawiając odpowiednie uzasadnienie.

5)   Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Konsumentowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym właściwym miejscowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

6)   Klient, będący osobą fizyczną dokonującą ze Natural Brands Sp. z o.o. czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

-  jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;

- jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Natural Brands Sp. z o.o.;

- może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Natural Brands Sp. z o.o., korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). 

 

§11 ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT TOWARU

 

1)   Zgodnie z art.38 ust. 4 Ustawy o prawach konsumenta z dn. 30.05.2014 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość i zwrot towaru bez podania przyczyny nie przysługuje Klientowi w przypadku skorzystania z Usług świadczonych przez Natural Brands Sp. z o.o., ponieważ przedmiotem świadczonych Usług jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu i mająca krótki termin przydatności do użycia. 

2)   Klient składając Zamówienie i dokonując za nie opłaty ma świadomość braku możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość i zwrotu towaru bez podania przyczyny

3) Prawo odstąpienia od Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych nie przysługuje, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

W przypadku Treści Cyfrowych, dobrowolną decyzję o zachowaniu prawa do odstąpienia lub decyzję o rozpoczęciu dostarczania Treści Cyfrowych, Klient podejmuje przed zawarciem Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych. Decyzja o zachowaniu prawa do odstąpienia pociąga za sobą dostarczenie zamówionej Treści Cyfrowej po upływie terminu do odstąpienia od umowy czyli 14 dni. Decyzja o zachowaniu prawa odstąpienia od umowy może być przez Klienta w każdym czasie zmieniona na decyzję o rezygnacji, ale nie odwrotnie.

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta):
- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się̨ za wyraźną̨ zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę̨ o utracie prawa odstąpienia od umowy.

4) W przypadku rezygnacji z zamówienia (przed rozpoczęciem lub w trakcie realizacji), zwrot wpłaty zostanie pomniejszony o prowizję operatora płatności i/lub prowizję pośrednika, poprzez którego została dokonana wpłata. Usługodawcy przysługuje prawo do pobrania opłat w wysokości 5% wartości każdego Zestawu w celu pokrycia kosztów manipulacyjnych.

 

§12 POLITYKA PRYWATNOŚCI

1)   Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jest Natural Brands Sp. z o.o. z siedzibą w Markach, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5C, REGON: 368267956, NIP: 5252722764, KRS: 0000694108.

2)   Administrator danych przestrzega zasady ochrony danych osobowych Klientów przewidzianej Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000).

3)   Klient korzystając z usług dostępnych na Sklepie internetowym wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora danych w zakresie przewidzianym w niniejszym dokumencie dla potrzeb świadczenia usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4)   Administrator danych stosuje środki techniczne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed udostępnieniem ich nieupoważnionym osobom trzecim, uzyskaniem przez osobę nieupoważnioną, a także zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5)   Dostęp do danych osobowych Klientów posiada Administrator danych na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.

 

§13  ZAKRES I CEL ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

1)   Politykę prywatności stosuje się do danych osobowych przetwarzanych przez Administratora danych w celu realizacji usług na rzecz Klientów w celach marketingowych (za zgodą Klienta) oraz w celach księgowych.

2)   Administrator danych oświadcza, iż podanie danych przez Klienta określonych w ust. 3 jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji usług.

3)   Administrator, za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w Serwisie:

 - imię i nazwisko,

 - adres poczty elektronicznej (e-mail),

 - adres zamieszkania,

- adres do doręczeń (dostawy),

 - numer telefonu,

 - numer identyfikacji podatkowej (NIP).

4) Przetwarzanie Państwa danych osobowych pozwala nam na świadczenie usług m.in. utrzymanie Państwa konta, realizowania zamówień, kontakt związany z wykonaniem umowy, a także przesyłanie, jako prawnie uzasadnionego interesu administratora (Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),  informacji marketingowych (w tym newslettera lub sms).

5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych.
Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody. Niniejsza zgoda udzielona jest bezterminowo, do odwołania.

6) Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu i zmiany swoich danych osobowych, a także żądania od Administratora niezwłocznego ich usunięcia („prawo do zapomnienia”). Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zgłaszać mailowo na adres administratora danych.

7) Twoje dane osobowe mogą być przekazywane operatorowi płatności oraz firmie kurierskiej w celu realizacji zamówienia, a także innym podmiotom realizującym w imieniu Natural Brands działania marketingowe/reklamowe jak np. Google Ads, Facebook Ads, itp.

8) Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych Klienta.

9) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§14 POLITYKA „COOKIES”

 

1)   Administrator danych wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony internetowej przez Klienta. Pliki Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane i przechowywane na urządzeniu Klienta za pomocą, którego łączy się ze stroną internetową. Administrator danych wykorzystuje pliki Cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta. Pliki Cookies stosowane przez Administratora danych nie zbierają danych osobowych Klienta.

2) Pliki Cookies pozwalają Administratorowi danych na dostosowanie i optymalizację strony internetowej dla potrzeb Klientów, tworzenie statystyk odsłon strony internetowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa strony internetowej. Pliki Cookies mogą posłużyć także do identyfikacji Klienta w sieciach reklamowych (np. Google Ads, Facebook Ads) w celu dostosowania wyświetlanych reklam do jego preferencji i ustawień.

3)   Klient w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może ustalić tryb postępowania z plikami Cookies, skasować pliki Cookies pochodzące ze strony internetowej lub całkowicie zablokować ich gromadzenie na swoim urządzeniu.

4)   Zablokowanie przez Klienta możliwości gromadzenia plików Cookies na jego urządzeniu może utrudnić lub uniemożliwić Klientowi korzystanie z niektórych funkcjonalności strony internetowej.

 

§15 PRAWA I OBOWIAZKI WYNIKAJĄCE Z POLITYKI PRYWATNOŚCI 

 

1)   Administrator danych ma prawo do przekazania wybranych informacji dotyczących Klientów organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

2)   Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz uzupełniania, a także prawo do żądania ich usunięcia bądź zaprzestania przetwarzania. W celu realizacji swoich praw Klient może przesłać stosowaną wiadomość na adres Administratora danych lub adres poczty elektronicznej kontakt@fitly.pl.

3)   Żądanie usunięcia danych osobowych lub zaprzestania ich przetwarzania może skutkować brakiem możliwości realizacji usług przez Administratora danych.

 

§16 JADŁOSPISY, PLANY ŻYWIENIOWE

1) Jadłospisy są przygotowywane indywidualnie przez dietetyka.

2) Warunkiem otrzymania jadłospisu indywidualnego, jest wypełnienie ankiety, wysyłanej po złożonym zamówieniu. 

3) Indywidualnie dopasowany jadłospis jest wysyłany od 3 do 4 dni od momentu otrzymania wypełnionej ankiety. Czas oczekiwania jest dłuższy, ze względu na to, że każda dieta jest układana od podstaw, samodzielnie.

4) Po złożonym zamówieniu, otrzymasz automatycznego maila z linkiem do ankiety od dietetyka. Po wypełnieniu ankiety, w ciągu 3 dni nasz dietetyk skontaktuje się z klientem w celu przesłania spersonalizowanego jadłospisu.

5) Rezygnacja z jadłospisu jest możliwa do momentu wypełnienia ankiety. Po wypełnieniu ankiety, uznaje się rozpoczęcie układania jadłospisu przez dietetyka.

§17 Wystawienia opinii.

Współpracujemy z Rating Captain, narzędziem służącym do badania satysfakcji naszych klientów ze świadczonych przez nas usług/sprzedawanych produktów. W ramach współpracy będziemy prosili Cię o wypełnienie ankiety lub wystawienie nam lub naszym produktom/usługom recenzji. Dodatkowo narzędzie Rating Captain przetwarza dane dotyczące Twojej aktywności w naszym serwisie (odwiedzane podstrony, czas wizyty w danym miejscu, kliknięcia, sposób korzystania z usług/oglądane produkty), informacje o urządzeniu końcowym lub przeglądarce, w tym jego lokalizację.
Zawarliśmy z Rating Captain stosowną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Zaznaczamy, że Twoje dane nie będą profilowane przy wykorzystaniu narzędzia Rating Captain. Udzieloną zgodę mogą Państwo odwołać w każdej chwili poprzez wysłanie stosownej wiadomości na nasz adres kontaktowy wskazany w punkcie Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa.

 

§18 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1)   Natural Brands Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Natural Brands Sp. z o.o. powiadomi na stronie Sklepu internetowego na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.

2)   W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

§19 Karty Podarunkowe i Vouchery

1. FITLY oferuje do nabycia Karty Podarunkowe (Vouchery) o wartości 200,00zł, 500,00zł, 1000,00zł (ceny zawierają 23% VAT).

2. Nabywca zobowiązuje się do przekazania FITLY środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Karty Podarunkowej.

3. NUJA zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej z kodem i do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy karty Podarunkowej za towary nabywane przez Posiadacza.

4. Karta Podarunkowa może być wykorzystany wyłącznie do nabycia towarów w FITLY.pl.

5. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne (w całości lub w części) oraz nie podlega zwrotowi.

6. Okres ważności Karty Podarunkowej wynosi 12 miesiący od dnia jego sprzedaży, zgodnie z datą widniejącą na dokumencie Karty Podarunkowej. Niewykorzystanie Karty Podarunkowej w terminie na nim wskazanym, jest równoznaczne z utratą ważności Karty Podarunkowej i nie stanowi podstawy do wystąpienia przez Posiadacza wobec FITLY z roszczeniami w tym zakresie.

7. Posiadacz Karty Podarunkowej ma prawo do jego realizacji na następujących zasadach:
a. Karta Podarunkowa (Voucher) stanowi formę zapłaty za towar nabyty w FITLY.pl;
b. Posiadacz Karty Podarunkowej może wykorzystać kwotę wskazaną na Karcie Podarunkowej na towary dostępne w FITLY.pl;
c. W przypadku zakupu towaru o wartości niższej niż wartość Karty Podarunkowej (Voucher), Posiadaczowi nie przysługuje prawo otrzymania zwrotu pozostałej, niewykorzystanej kwoty;
d. W przypadku zakupu towaru o wartości wyższej niż wartość Karty Podarunkowej, Posiadacz zobowiązany jest dopłacić różnicę;
e. Karta Podarunkowa posiada termin ważności, po upływie którego traci ważność. Termin ważności Karty Podarunkowej nie ulega zmianie. Po upływie terminu ważności Karty Podarunkowej, nie można nim dokonywać płatności;
f. FITLY nie odpowiada za zgubienie lub uszkodzenie Karty Podarunkowej przez Nabywcę lub Posiadacza. W takich wypadkach duplikaty nie będą wydawane;
g. FITLY zastrzega sobie prawo odmowy wydania towaru w zamian za Karty Podarunkowe, które są nieczytelne, zniszczone, bądź w inny sposób nasuwają wątpliwości co do ich autentyczności. W takim przypadku Karta Podarunkowa uznawany jest za nieważny, bez prawa do otrzymania Bonu Podarunkowego zastępczego.

§20 Google Ads i konwersje rozszerzone

Aby zmierzyć skuteczność naszej reklamy w Google, używamy narzędzia Google Ads. Google Ads ustawia plik cookie na komputerze użytkownika („cookie konwersji”), jeśli użytkownik trafił na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy Google. Pliki te tracą swoją ważność po 3 miesiącach i nie są używane do identyfikacji osobistej. Służą one jedynie do stwierdzenia, że Użytkownik kliknął na jedno z naszych ogłoszeń i w ten sposób został przekierowany do Serwisu. W ten sposób poznajemy łączną liczbę użytkowników, którzy kliknęli na jedno z naszych ogłoszeń i zostali przekierowani do Serwisu. Nie otrzymujemy jednak informacji, które mogłyby nam posłużyć do identyfikacji Użytkowników.

Serwis wykorzystuje także konwersje rozszerzone. Jest to funkcja, która zwiększa dokładność pomiaru konwersji i umożliwia jej skuteczniejsze badanie. Uzupełnia ona dotychczasowe tagi konwersji. Dane dotyczące konwersji przesyłane są do Google po ich zaszyfrowaniu przy użyciu algorytmu szyfrowania jednokierunkowego SHA256. W celu korzystania z konwersji rozszerzonych w tagach śledzenia konwersji adres e-mail Użytkownika jest rejestrowany i szyfrowany.

Poprzez opisany pomiar wydajności, Google otrzymuje częściowo zanonimizowane dane osobowe, które są również przechowywane i przetwarzane na serwerach w USA (tzn. poza Europejskim Obszarem Gospodarczym). Przetwarzanie danych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym może powodować ograniczone lub uniemożliwione korzystanie z przysługujących na mocy RODO praw osoby, której dane dotyczą. Wprowadzone przez władze amerykańskie zabezpieczenia dotyczące przetwarzania danych w obszarze bezpieczeństwa narodowego mają zastosowanie do wszystkich danych przekazywanych z terytorium EOG do USA. Odnoszą się one również do danych przekazywanych przy wykorzystaniu zabezpieczeń określonych w art. 46 RODO, np. standardowych klauzul umownych.

Obecnie Komisja Europejska w komunikacie z 10.07.2023 r. (wg. Komunikatu UODO: https://uodo.gov.pl/pl/138/2767) zdecydowała, że Stany Zjednoczone zasadniczo zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych. Jednakże Google zobowiązał się do przestrzegania określonych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych Zasad ramowych EU-U.S. Trans-Atlantic Data Privacy Framework.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj: policies.google.com/privacy/frameworks

Dodatkowe informacje na temat:
- praktyk Google w zakresie ochrony prywatności można znaleźć na stronie: https://policies.google.com/privacy
- w jaki sposób Google używa danych z witryn i aplikacji, można znaleźć na stronie: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Dane przekazywane są do Google na podstawie właściwych standardowych klauzul umownych przyjętych na podstawie RODO. Jeśli nie chcesz uczestniczyć w tym procesie śledzenia, możesz:
- go dezaktywować poprzez: Menedżera Preferencji Reklam: https://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=pl
- również wyłączyć pliki cookies do śledzenia konwersji, ustawiając swoją przeglądarkę na blokowanie plików cookies z domeny: https://myadcenter.google.com/home?hl=pl&sasb=true&ref=ad-settings

§21 Wystawienia opinii

Współpracujemy z narzędziami służącym do badania satysfakcji naszych klientów ze świadczonych przez nas usług/sprzedawanych produktów. W ramach współpracy będziemy prosili Cię o wypełnienie ankiety lub wystawienie nam lub naszym produktom/usługom recenzji. Dodatkowo narzędzia przetwarzają dane dotyczące Twojej aktywności w naszym serwisie (odwiedzane podstrony, czas wizyty w danym miejscu, kliknięcia, sposób korzystania z usług/oglądane produkty), informacje o urządzeniu końcowym lub przeglądarce, w tym jego lokalizację.
Zawarliśmy stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Zaznaczamy, że Twoje dane nie będą profilowane przy wykorzystaniu narzędzii do opinii Udzieloną zgodę mogą Państwo odwołać w każdej chwili poprzez wysłanie stosownej wiadomości na nasz adres kontaktowy wskazany w punkcie Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa.